0911 20 90 70
sme dostupny 24/7

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať bližšie tu.

Zafri je všetko čo potrebujete!

Podmienky prenájmu

Podmienky prenájmu pri poistnej udalosti

Platobné podmienky

Faktúra sa posiela na preplatenie priamo poisťovateľovi vozidla, ktoré škodu spôsobilo. Následne komunikujeme už len s poisťovňou a čakáme na platbu za prenájom vozidla. Pri prevzatí motorového vozidla do nájmu je splatný vratný depozit vo výške 200 Eur ako zábezpeka voči poškodeniu vozidla, ktorý sa v prípade bezškodového priebehu vracia v plnej výške.

Dĺžka prenájmu

Nájomné sa platí za každých aj začatých 24 hodín od prevzatia Motorového vozidla, na základe preberacieho protokolu, bez ohľadu na vrátenie Motorového vozidla pred uplynutím 24 hodín, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak.

Ceny prenájmu a účtovanie

Za splnenia podmienok hradí nájomné za celú dobu prenájmu poisťovňa. Výnimkou je platca DPH, ten zaplatí z fakturovanej sumy za prenájom iba DPH, tú si následne uplatní v príslušnom zdaňovacom období. V rámci Nájomného je dohodnuté najazdiť s Motorovým vozidlom 150 km za deň, v priemere za Dobu nájmu. V prípade, že s Motorovým vozidlom sa presiahne tento limit, Nájomné sa zvyšuje o 10 EUR bez DPH za každých, aj začatých, najazdených 100 km s Motorovým vozidlom.

Zábezpeka za prenájom vozidla a ostatné poplatky

Nájomca sa zaväzuje zaplatiť Prenajímateľovi v deň podpísania tejto Zmluvy zábezpeku vo výške 200 Eur. Použitie a vrátenie Zábezpeky sa spravuje VOP. Poplatok za neprimerane znečistené vozidlo je 50 €.
Poplatok za stratu kľúčov od vozidla je 500 €.
Poplatok za stratu dokladov od vozidla je 500 €.
Poplatok za stratu jednej ŠPZ od vozidla je 150 Eur.
Poplatok za vrátenie motorového vozidla bez plnej nádrže je 20 Eur (plus dotankovanie)

Cesta do zahraničia

Vstup do krajín mimo SR je bez ohlásenia povolený len do Čiech, Poľska, Rakúska a Maďarska. Ostatné krajiny s našim predošlým písomným súhlasom. Poplatok za vycestovanie do krajín bez predošlého písomného súhlasu 500 Eur.

Ďalšie poplatky

Pristavenie vozidla v rámci mesta Čadca a Žilina - bezplatne
Pristavenie vozidla cez víkendy, sviatky a mimo otváracích hodín 20 €
Vyzdvihnutie vozidla cez víkendy, sviatky a mimo otváracích hodín 20 €
Pristavenie mimo obce Žilina a Čadca, 1Eur/Km

Havarijne poistenie, poistenie proti krádeži

Naše vozidlá sú plne havarijne a zákonne poistené pre územie Európy. V prípade hrubého porušenia predpisov (užitie drog, alkoholu, iných omamných látok) je klient plne zodpovedný za všetky škody na prenajatom vozidle.
V prípade poistnej udalosti, klient znáša všetky náklady na opravu, ktoré nebudú hradené poisťovňu vrátane spoluúčasti minimálne však 200 €.

Všeobecné požičovné podmienky (VPP) si môžete stiahnuť kliknutím na tento link alebo vám ich na požiadanie pošleme mailom. VPP sú taktiež prílohou každej zmluvy o prenájme vozidla.

mám záujem

Podmienky prenájmu mimo poistnej udalosti

Platobné podmienky

Platba za prenájom je možná v hotovosti alebo bankovým prevodom. Cena za prenájom je splatná vždy vopred pred prevzatím vozidla na celú dobu nájmu (pri krátkodobých nájmoch) alebo mesiac vopred pri dlhodobých nájmoch. Súčasťou ceny za prenájom je aj vratný depozit ako zábezpeka voči poškodeniu vozidla, ktorý sa v prípade bezškodového priebehu vracia v plnej výške.

V prípade rezervácie 15 dní a viac vopred je na potvrdenie rezervácie požadovaný depozit vo výške 50% sumy prenájmu ako garancia prevzatia vozidla. Záloha je nevratná.

Dĺžka prenájmu

Nájomné sa platí za každých aj začatých 24 hodín od prevzatia Motorového vozidla, na základe preberacieho protokolu, bez ohľadu na vrátenie Motorového vozidla pred uplynutím 24 hodín, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak.

Ceny prenájmu a účtovanie

Nájomca sa zaväzuje platiť Prenajímateľovi za užívanie Motorového vozidla denné nájomné vo výške uvedenom v platnom cenníku s DPH (ďalej spolu len ako „Nájomné“). V rámci Nájomného je dohodnuté najazdiť s Motorovým vozidlom 150 km za deň, v priemere za Dobu nájmu. V prípade, že s Motorovým vozidlom sa presiahne tento limit, Nájomné sa zvyšuje o 10 EUR bez DPH za každých, aj začatých, najazdených 100 km s Motorovým vozidlom.

Zábezpeka za prenájom vozidla a ostatné poplatky

Nájomca sa zaväzuje zaplatiť Prenajímateľovi v deň podpísania tejto Zmluvy zábezpeku vo výške 200 Eur. Použitie a vrátenie Zábezpeky sa spravuje VOP. Poplatok za neprimerane znečistené vozidlo je 50 €.
Poplatok za stratu kľúčov od vozidla je 500 €.
Poplatok za stratu dokladov od vozidla je 500 €.
Poplatok za stratu jednej ŠPZ od vozidla je 150 Eur.
Poplatok za vrátenie motorového vozidla bez plnej nádrže je 20 Eur (plus dotankovanie)

Cesta do zahraničia

Vstup do krajín mimo SR je bez ohlásenia povolený len do Čiech, Poľska, Rakúska a Maďarska. Ostatné krajiny s našim predošlým písomným súhlasom.

Poplatok za vycestovanie do krajín bez predošlého písomného súhlasu 500 Eur.

Ďalšie poplatky

Pristavenie vozidla v rámci mesta Čadca a Žilina - bezplatne
Pristavenie vozidla cez víkendy, sviatky a mimo otváracích hodín 20 €
Vyzdvihnutie vozidla cez víkendy, sviatky a mimo otváracích hodín 20 €
Pristavenie mimo obce Žilina a Čadca, 1Eur/Km

Havarijne poistenie, poistenie proti krádeži

Naše vozidlá sú plne havarijne a zákonne poistené pre územie Európy. V prípade hrubého porušenia predpisov (užitie drog, alkoholu, iných omamných látok) je klient plne zodpovedný za všetky škody na prenajatom vozidle.

V prípade poistnej udalosti, klient znáša všetky náklady na opravu, ktoré nebudú hradené poisťovňu vrátane spoluúčasti minimálne však 200 €.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE POŽIČIAVANIE VOZIDIEL MIMO POŽIČANIA PO POISTNEJ UDALOSTI (PLATNÉ OD 27.7.2018) NA STIAHNUTIE:

Všeobecné požičovné podmienky (VPP) si môžete stiahnuť kliknutím na tento link alebo vám ich na požiadanie pošleme mailom. VPP sú taktiež prílohou každej zmluvy o prenájme vozidla.

mám záujem