0911 20 90 70
sme dostupny 24/7

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať bližšie tu.

Zafri je všetko čo potrebujete!

Ako to funguje?

Z povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (ďalej „PZP) má poškodený účastník dopravnej nehody viacero nárokov, ktoré si z PZP vinníka môže uplatňovať.

Rozsah poistenia zodpovednosti určuje zákon č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.

Poistné plnenie zahŕňa:

ZDRAVIE A ŽIVOT

Škodu na zdraví a náklady usmrtenia * maximálny limit poistného plnenia najmenej 5 000 000€

Poistné plnenie pokrýva i náklady zdravotnej starostlivosti, ktorá bola poskytnutá poškodenému v súvislosti s dopravnou nehodou. Z povinného zmluvného poistenia sa refundujú Sociálnej poisťovni aj nemocenské dávky, dôchodkové dávky, prípadne úrazové dávky.

chcem viac
ŠKODA A ODCUDZENIE

Škodu vzniknutú poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci * maximálny limit poistného plnenia najmenej 1 000 000€, zahŕňa aj účelne náklady právneho zastúpenia pri uplatňovaní nárokov a ušlý zisk

Do „vecnej škody“ sú zahrnuté aj náklady spojené s prenájmom motorového vozidla. Náklady prenájmu sú totiž neočakávané náklady a výdavky, ktoré by poškodený nemal pri riadnom užívaní svojho motorového vozidla a sú teda nahraditeľné z PZP vinníka. Aj tu platia isté obmedzenia- náhradné vozidlo musí zodpovedať parametrom vlastného vozidla, poškodený musí poisťovni doložiť nájomnú zmluvu a vozidlo môže byť zapožičané len po dobu nevyhnutnú na opravu.

chcem viac

Nie vždy je však možné poškodené vozidlo opraviť.
Ak oprava motorového vozidla bude nerentabilná, pôjde o totálnu škodu- predpokladané náklady na opravu prevyšujú všeobecnú hodnotu vozidla.
Aj v tomto prípade má poškodený nárok na náhradné vozidlo, ale len do doby, kedy obdrží od poisťovne oznámenie o „totálnej škode“.
Odo dňa nasledujúceho po tomto oznámení poisťovne poškodený nemá nárok na náhradné vozidlo.

Dôležité !

Nemusíme byť na úplnom začiatku riešenia poistnej udalosti, aj keď by ste si tým ušetrili veľa času a možno aj problémov, môžete nás osloviť v procese likvidácie kedykoľvek!